Photo.                Elizaveta Zahovaeva and Dmitriy Zolotov
Retouch.            Elizaveta Zahovaeva 
MUAH.               Irina Limonchenko   
Model.                Andrey Zhdanov

Clothes.             Depstor

Model agency.    Nika Models

Location.           ON FRIDAYS STUDIO